Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
significantly
phó từ
theo một cách truyền đạt có ý nghĩa đặc biệt
đáng kể; tới một mức độ quan trọng, tới một mức độ to lớnsignificantly
[sig'nifikəntli]
phó từ
theo một cách truyền đạt có ý nghĩa đặc biệt
To smile/nod/wink significantly
cười/gật đầu/nháy mắt một cách có ý nghĩa
Significantly, he did not deny that there might be an election
Điều có ý nghĩa đặc biệt là ông ta không phủ nhận khả năng xảy ra cuộc tuyển cử
tới một mức độ quan trọng hoặc to lớn; đáng kể
profits have risen significantly
lợi nhuận đã tăng lên đáng kểGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.