Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thickness
thickness
['θiknis]
danh từ
tính chất dày, tính chất dày đặc, tính chất rậm rạp; mức độ dày đặc, mức độ rậm rạp
độ dày, bề dày
tình trạng đục, trạng thái không trong; trạng thái đặc, trạng thái sền sệt (của nước, rượu, cháo...)
tính ngu đần, tính đần độn (người...)
tính không rõ, tính lè nhè (của giọng nói...)
lớp (đất...), tấm
three thicknesses of cardboard
ba tấm các tông
tình trạng u ám (thời tiết)bề dày

/'θiknis/

danh từ
độ dày, bề dày
tình trạng đục, trạng thái không trong; trạng thái đặc, trạng thái sền sệt (của nước, rượu, cháo...)
tính dày đặc, tính rậm rạp
tính ngu đần, tính đần độn (người...)
tính không rõ, tính lè nhè (của giọng nói...)
lớp (đất...), tấm
three thicknesses of cardboard ba tấm các tông
tình trạng u ám (thời tiết)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thickness"
  • Words contain "thickness" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bề

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.