Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tightly
tightly
['taitli]
phó từ
chặt chẽ, sít sao ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/'taitli/

phó từ
chặt chẽ, sít sao ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "tightly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.