Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
Thai


Thai [Thai] BrE [taɪ] NAmE [taɪ] noun, adjective
(a person) from Thailand


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.