Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
celery seed


noun
seed of the celery plant used as seasoning
Hypernyms:
flavorer, flavourer, flavoring, flavouring, seasoner, seasoning
Part Holonyms:
celery, cultivated celery, Apium graveolens dulce


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.