Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
command language


noun
a source language consisting of procedural operators that invoke functions to be executed
Syn:
query language, search language
Hypernyms:
source language


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.