Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
hill myna


noun
glossy black Asiatic starling often taught to mimic speech
Syn:
Indian grackle, grackle, Gracula religiosa
Hypernyms:
myna, mynah, mina, minah, myna bird, mynah bird


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.