Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
shrimp sauce


noun
white sauce with whipping cream and shrimp butter
Syn:
Nantua
Hypernyms:
sauce


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.