Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
knotgrass


noun
low-growing weedy grass with spikelets along the leaf stems
Syn:
Paspalum distichum
Hypernyms:
grass
Member Holonyms:
genus Paspalum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.