Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liquefaction
liquefaction
[,likwi'fæk∫n]
danh từ
sự hoá lỏng
liquefaction of gases
sự hoá lỏng các khí(vật lí) sự hoá lỏng

/,likwi'fækʃn/

danh từ
sự hoá lỏng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.