Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
osteomalacia
osteomalacia
[,ɔstioumə'lei∫iə]
danh từ
chứng nhuyễn xương


/,ɔstioumə'leiʃiə/

danh từ
chứng nhuyễn xương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.