Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Property rights(Econ) Các quyền sở hữu tài sản. Những quyền này nói đến việc cho phép sử dụng tài nguyên, hàng hoá và dịch vụ.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.