Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
roofy


noun
street names for flunitrazepan
Syn:
R-2, Mexican valium, rophy, rope, roach,
forget me drug, circle
Hypernyms:
flunitrazepan, Rohypnol


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.