Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
sigmoid sinus


noun
an S-shaped dural sinus on the temporal and occipital bones
Syn:
sinus sigmoideus
Hypernyms:
venous sinus, sinus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.