Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tea tray


noun
a tray that accommodates a tea service
Hypernyms:
tray
Member Holonyms:
tea service, tea set


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.