Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toxicology
toxicology
[,tɔksi'kɔlədʒi]
danh từ
khoa chất độc (nghiên cứu khoa học về chất độc)


/,tɔksi'kɔlədʤi/

danh từ
khoa chất độc

Related search result for "toxicology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.