Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abette


/ə'betə/ (abettor) /ə'betə/

danh từ
kẻ xúi giục
kẻ tiếp tay

Related search result for "abette"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.