Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
academe
academe
['ækədi:m]
danh từ
(thơ ca) học viện; trường đại học


/,æk'ədi:m/

danh từ
(thơ ca) học viện; trường đại học

Related search result for "academe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.