Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advertency
advertency
[əd'və:tənsi]
Cách viết khác:
advertence
[əd'və:təns]
như advertence


/əd'və:təns/ (advertency) /əd'və:tənsi/

danh từ
sự chú ý, sự lưu ý

Related search result for "advertency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.