Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affinage
affinage
[ə'finidʒ]
danh từ
(kỹ thuật) sự tinh luyện, sự tinh chế


/ə'finidʤ/

danh từ
(kỹ thuật) sự tinh luyện, sự tinh chế

Related search result for "affinage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.