Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agglutinant
agglutinant
[ə'glu:tinənt]
danh từ
chất dính


/ə'glu:tinənt/

danh từ
chất dính

Related search result for "agglutinant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.