Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
albanian


/æl'beinjən/

tính từ
(thuộc) An-ba-ni
(sử học) (thuộc) Ê-cốt

danh từ
người An-ba-ni
tiếng An-ba-ni
(sử học) người Ê-cốt

Related search result for "albanian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.