Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagrammatize
anagrammatize
[,ænə'græmətaiz]
Cách viết khác:
anagrammatise
[,ænə'græmətaiz]
ngoại động từ
viết theo lối đảo chữ cái


/,ænə'græmətaiz/ (anagrammatise) /,ænə'græmətaiz/

ngoại động từ
viết theo lối đảo chữ cái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "anagrammatize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.