Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anathematic
anathematic
[ə,næθi'mætik]
Cách viết khác:
anathematical
[ə,næθi'mætikəl]
như anathematical


/ə,næθi'mætikəl/ (anathematic) /ə,næθi'mætik/

tính từ
ghê tởm, đáng ghét, đáng nguyền rủa

Related search result for "anathematic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.