Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anchor-stroke
anchor-stroke
['æηkəstrouk]
danh từ
(thể dục,thể thao) cú đánh lần lượt chạm hai bi bi-a


/'æɳkəstrouk/

danh từ
(thể dục,thể thao) cú đánh lần lượt chạm hai bi bi-a

Related search result for "anchor-stroke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.