Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ancress
ancress
['æηkris]
Cách viết khác:
anchoress
['æηkəris]
như anchoress


/'æɳkəris/ (ancress) /'æɳkris/

danh từ
người đàn bà ở ẩn, nữ ẩn sĩ

Related search result for "ancress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.