Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropomorphize
anthropomorphize
[,ænθrəpə'mɔ:faiz]
Cách viết khác:
anthropomorphise
[,ænθrəpə'mɔ:faiz]
ngoại động từ
nhân hình hoá, nhân tính hoá


/,ænθrəpə'mɔ:faiz/ (anthropomorphise) /,ænrəpə'mɔ:faiz/

ngoại động từ
nhân hình hoá, nhân tính hoá

Related search result for "anthropomorphize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.