Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apace
apace
[ə'peis]
phó từ
nhanh chóng, mau lẹ
ill news runs (flies) apace
tin dữ lan nhanh


/ə'peis/

phó từ
nhanh, nhanh chóng, mau lẹ
ill news runs (flies) apace tin dữ lan nhanh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.