Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apophthegmatic
apophthegmatic
[,æpouθeg'mætik]
tính từ
(thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn


/,æpouθeg'mætik/

tính từ
(thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn

Related search result for "apophthegmatic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.