Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apostrophize
apostrophize
[ə'pɔstrəfaiz]
động từ
dùng hô ngữ
động từ
đánh dấu lược, đánh dấu móc lửng


/ə'pɔstrəfaiz/

động từ
dùng hô ngữ

động từ
đánh dấu lược

Related search result for "apostrophize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.