Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
application form
application+form
[,æpli'kei∫n'fɔ:m]
Cách viết khác:
application blank
[,æpli'kei∫n'blæηk]
Xem application blank


/,æpli'keiʃn'blænk/ (/application_form/) /,æpli'keiʃn'fɔ:m/

danh từ
mẫu đơn có sẵn để tư khai khi xin việc

Related search result for "application form"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.