Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bõm


[bõm]
very light (nhẹ bõm)
flop, plop!
quả ổi rơi bõm xuống sông
the guava fell flop into the pond
vứt bõm xuống nước
to flop into the waterFlop
quả ổi rơi bõm xuống sông the guava fell flop into the pond
vứt bõm xuống nước to flop into the water


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.