Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baillee


/bei'li:/

danh từ

người nhận hàng hoá gửi để bảo quản


Related search result for "baillee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.