Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barcarolle
barcarolle
[,bɑ:kə'roul]
Cách viết khác:
barcarole
[,bɑ:kə'roul]
như barcarole


/'bɑ:kəroul/ (barcarolle) /'bɑ:kəroul/

danh từ
bài hát đò đưa (của những người chèo thuyền thành Vơ-ni-dơ)
(âm nhạc) khúc đò đưa

Related search result for "barcarolle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.