Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
believe





believe
[bi'li:v]
động từ
cảm thấy chắc chắn cái gì là thật; chấp nhận lời tuyên bố của ai là thật; tin
I believe him/what he says
tôi tin anh ta/những điều anh ta nói
I'm innocent, please believe me
Tôi vô tội, xin hãy tin tôi
nghĩ (có thể là nhầm); giả thiết; tưởng
people used to believe that the world was flat
người ta vẫn thường tưởng rằng trái đất dẹt
they believed him to be insane
họ cho rằng nó điên
Is he coming? - I believe so/not
Anh ta có đến không? - Tôi cho là có/không
có đức tin tôn giáo
he thinks that everyone who believes will go to heaven
ông tacho rằng những ai có đức tin đều sẽ lên thiên đàng
to believe in somebody/something
cảm thấy chắc chắn ai/cái gì tồn tại
I believe in God
Tôi tin có Chúa
do you believe in ghosts?
anh có tin là có ma hay không?
to believe in somebody/something; to believe in doing something
tin ai/cái gì; cảm thấy chắc chắn về sự thật hoặc giá trị của cái gì
I believe in his honesty
tôi tin ở sự chân thật của anh ta
he believes in getting plenty of exercise
nó tin tưởng vào việc rèn luyện thân thể tích cực
to believe something of somebody
tin rằng ai có thể có một hành động nào đó
If I hadn't seen him doing it, I would never have believed it of him
Nếu không nhìn thấy nó làm thì ắt không bao giờ tôi tin nó làm được việc đó
to make believe (that...)
làm ra vẻ; giả vờ
they make believe (that) they are silly
chúng làm ra vẻ khờ dại
believe it or not
tin hay không là tùy anh
believe you me
tôi bảo đảm với anh
believe you me, he will come here tomorrow
tôi bảo đảm với anh rằng ngày mai, hắn sẽ đến
not to believe one's eyes/ears
không tin vào tai/mắt mình nữa
seeing is believing
có thấy mới tin
to give somebody to believe/understand
xem give
to lead somebody to believe
xem lead


/bi'li:v/

động từ
tin, tin tưởng
to believe in something tin tưởng ở ai
cho rằng, nghĩ rằng
I believe him to be sincere tôi cho rằng nó thành thật !to make believe
làm ra vẻ, giả vờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "believe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.