Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bolshevize
bolshevize
['bɔl∫ivaiz]
ngoại động từ
bônsêvíc hoá, làm cho thấm nhuần chủ nghĩa bônsêvíc


/'bɔlʃivaiz/

ngoại động từ
bônsêvíc hoá, làm cho thấm nhuần chủ nghĩa bônsêvíc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bolshevize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.