Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bootleg
bootleg
['bu:tleg]
danh từ
ống giày ống
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu lậu
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bán rượu lậu


/'bu:tleg/

danh từ
ống giày ống
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu lậu

nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bán rượu lậu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bootleg"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.