Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boracic
boracic
[bə'ræsik]
tính từ
(hoá học) boric
boracic acid
axit-boric


/bə'ræsik/

tính từ
(hoá học) boric
boracic acid axit-boric

Related search result for "boracic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.