Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowlder
bowlder
['bouldə]
Cách viết khác:
boulder
['bouldə]
như boulder


/'bouldə/ (bowlder) /'bouldə/

danh từ
tảng đá mòn
(địa lý,địa chất) tảng lăn
đá cuội

Related search result for "bowlder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.