Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breakable
breakable
['breikəbl]
tính từ
dễ vỡ, dễ gãy; có thể bẻ gãy, có thể đập vỡ


/'breikəbl/

tính từ
dễ vỡ, dễ gãy; có thể bẻ gãy, có thể đập vỡ

Related search result for "breakable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.