Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
broadish
broadish
['brɔ:di∫]
tính từ
hơi rộng


/'brɔ:diʃ/

tính từ
hơi rộng

Related search result for "broadish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.