Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butadiene
butadiene
[,bu:tədai'i:n]
danh từ
(hoá học) butađien


/,bu:tədai'i:n/

danh từ
(hoá học) butađien

Related search result for "butadiene"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.