Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cactus

cactus
cactus
cactus

A cactus is a prickly plant that lives in dry places.

['kæktəs]
(bất qui tắc) danh từ, số nhiều cacti
['kæktai]
(thực vật học) cây xương rồng


/'kæktəs/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều cacti /'kæktai/
(thực vật học) cây xương rồng

Related search result for "cactus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.