Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calumninatory


/kə'lʌmniətəri/ (calumnious) /kæ'lʌmniəs/

tính từ
vu khống

Related search result for "calumninatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.