Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chain-bridge
chain-bridge
['t∫ein'bridʒ]
danh từ
cầu dây xích (cầu treo bằng dây xích)


/'tʃein'bridʤ/

danh từ
cầu dây xích (cầu treo bằng dây xích)

Related search result for "chain-bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.