Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuẩn yverb
To approve, to grant
những điểm sửa đổi trong kế hoạch đã được cấp trên chuẩn y the amendments to the plan have been approved by higher level

[chuẩn y]
động từ
To approve, to grant
những điểm sửa đổi trong kế hoạch đã được cấp trên chuẩn y
the amendments to the plan have been approved by higher levelGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.