Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colly
colly
Xem collie


/'kɔli/ (colly) /'kɔli/

danh từ
giống chó côli (Ê-cốt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "colly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.