Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contamination
contamination
[kən,tæmi'nei∫n]
danh từ
sự làm bẩn, sự làm ô uế; cái làm ô uế
sự nhiễm (bệnh)
(văn học) sự đúc (hai vở kịch, hai truyện...) thành một(Tech) nhiễm bẩn, nhiễm độc

/kən,tæmi'neiʃn/

danh từ
sự làm bẩn, sự làm ô uế; cái làm ô uế
sự nhiễm (bệnh)
(văn học) sự đúc (hai vở kịch, hai truyện...) thành một

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "contamination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.