Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cough-drop
cough-drop
['kɔfdrɔp]
Cách viết khác:
cough-lozenge
['kɔf,lɔzindʒ]
danh từ
viên thuốc ho


/'kɔfdrɔp/ (cough-lozenge) /'kɔf,lɔzindʤ/
lozenge) /'kɔf,lɔzindʤ/

danh từ
viên ho

Related search result for "cough-drop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.