Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curability
curability
[,kjuərə'biliti]
Cách viết khác:
curableness
['kjuərəblnis]
danh từ
tính có thể chữa được


/,kjuərə'biliti/ (curableness) /'kjuərəblnis/

danh từ
tính có thể chữa được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "curability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.